Prevádzkové náklady a ekológia vykurovania – hľadáte optimálne riešenie?

Prevádzkové náklady - pôdorys analyzovaného domu

Možno ste pred rozhodnutím, aký typ vykurovania je pre váš dom najvhodnejší v závislosti ekológia verzus prevádzkové náklady. Rozhodnutie nie je jednoduché, pretože ponuka vykurovacích systémov na trhu je rozsiahla a nie je ľahké objektívne porovnať výhody a nevýhody.

Prevádzkové náklady

Jedným z dôležitých parametrov sú prevádzkové náklady. Koľko vlastne ročne stojí vykúrenie domu pri rôznych zdrojoch tepla? Práve preto sme oslovili v tejto otázke kompetentných, ktorými sú špecialisti z Technickej univerzity vo Zvolene.

Technická univerzita vypracovala analýzu nákladov na vykurovanie rodinného domu. Analýza bola vypracovaná pre rôzne zdroje a spôsoby vykurovania. Pre analýzu nákladov na vykurovanie rôznymi zdrojmi a spôsobmi vykurovania je vybraný dvojpodlažný (prízemie, podkrovie) rodinný dom (RD) s pôdorysným rozmerom 9,75 x 9,75 m, so zastavanou plochou 95 m2 a úžitkovou plochou 154 m2 (prízemie 78 m2, podkrovie 76 m2). Dom nie je podpivničený, založený na základových pásoch. Analýza problematiky vykurovania – výpočet tepelno-technických vlastností, tepelných strát, mernej potreby tepla na vykurovanie, spotreby energie rôznymi spôsobmi vykurovania a pod. je vypracovaná v súvislosti s normami STN 73 0540, STN EN ISO 6946, STN EN ISO 13370, STN EN ISO 10211, STN EN ISO 10077-1 a STN EN ISO 13790.

Ceny energií sú získané z oficiálnych verejne dostupných cenníkov, ktoré sú uverejnené na internete.

Ekológia vykurovania drevom a vysokoúčinnou akumulačnou kachľovou pecou

Drevo patrí k obnoviteľným zdrojom suroviny a Slovensko sa vyznačuje vysokou mierou lesnatosti a zásobami dreva. Navyše pri vyváženom hospodárení s lesmi, to zn. podiel ťažby z celkového bežného prírastku bude vždy menší, dochádza k stálemu narastaniu zdroja drevnej suroviny a stálej šetrnosti lesa.

Drevo počas svojho rastu naakumuluje ďaleko viac CO2, ako ho uvoľní pri spaľovaní. A tak bilancia je vysoko záporná. Vyššie uvedené hodnoty a tabuľky ešte nezohľadňujú širšie súvislosti spôsobu vykurovania s dopadom na životné prostredie a celkovú spotrebu energie, kde budovy spotrebovávajú až 40 % celkovej vyrobenej energie.

Prvotnú potrebu energie v mieste jej výroby vyjadruje primárna energia. Tá zohľadňuje všetky straty z dôvodu účinnosti zariadenia na výrobu energie aj straty na rozvodoch a pri transformácii.

Množstvo emisií vyprodukovaných pri výrobe energie zase vyjadruje množstvo emisií oxidu uhličitého.

Prevádzkové náklady jednotlivých spôsobov vykurovania

Pre ilustráciu sú v nasledujúcich tabuľkách prepočty a grafy, ktoré vyjadrujú uvedené hodnoty pre jednotlivé spôsoby vykurovania na základe prepočítavacích faktorov. Tieto sú prebraté z metodiky energeticko-ekologického hodnotenia budov (energetickej certifikácie) a sú uvedené vo vyhláške MVRR SR č. 311/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a príslušných technických noriem.

Prehľad nákladov na vykurovanie pre nízkoenergetického domu

Podľa prílohy č. 2 k vyhláške MDVRR SR č. 364/2012 Z. z. faktor primárnej energie je pre zemný plyn 1,36; čierne uhlie 1,19; hnedé uhlie triedené 1,40; drevené peletky 0,20; drevné štiepky 0,15; kusové drevo 0,10; pri elektrickej energii sa uvažuje faktor primárnej energie 2,764.

Výpočet emisií oxidu uhličitého stanovuje norma STN EN 15603 s využitím hodnôt súčiniteľa emisií CO2. Podľa prílohy č. 2 k vyhláške MDVRR SR č. 364/2012 Z. z. pre jednotlivé energetické nosiče sa uvažujú hodnoty súčiniteľa emisií CO2 v kg/kWh: 0,277 – zemný plyn; 0,394 – čierne uhlie; 0,433 – hnedé uhlie triedené; 0,020 – drevené peletky, štiepka a kusové drevo; pre energetický mix sa pri elektrine použije súčiniteľ emisií CO2 0,293. A tak práve drevo a drevené palivo majú s ohľadom na obnoviteľnosť drevnej suroviny a viazanosť CO2 počas rastu stromu nízke záťažové súčinitele.

Množstvo emisií a potreba primárnej energie za vykurovaciu sezónu

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené množstvá emisií CO2 a potreba primárnej energie pre vykurovanie rodinného domu rôznymi vykurovacími systémami pre vzorový dom. Nižšia hodnota znamená šetrnejší ekologický vplyv.

Vykurovací systém Emisie CO2 Primárna energia
Elektrické odporové podlahové vykurovanie 3 271 kg 30 857 kWh/rok
Elektrický kotol + radiátory 3 082 kg 29 071 kWh/rok
Elektrické priamo výhrevné vykurovanie konvektormi 3 031 kg 28 592 kWh/rok
Plynový štandardný kotol + radiátory 3 264 kg 16 027 kWh/rok
Plynový kondenzačný kotol + radiátory 3 047 kg 14 960 kWh/rok
Kotol na hnedé uhlie + radiátory 7 417 kg 23 982 kWh/rok
Kotol na čierne uhlie + radiátory 6 225 kg 18 801 kWh/rok
Kotol na drevné pelety + radiátory 282 kg 2 815 kWh/rok
Kotol na kusové drevené palivo + radiátory 350 kg 1 750 kWh/rok
Splyňovací kotol na kusové drevené palivo + radiátory 288 kg 1 441 kWh/rok
Sálavé vykurovanie akumulačnou kachľovou pecou na kusové drevené palivo 262 kg 1 309 kWh/rok

Zhrnutie

Z ekonomického hľadiska je vykurovanie akumulačnými kachľovými pecami (do tejto kategórie sa zaraďujú aj akumulačné krby) prevádzkovo najlacnejšie. Prevádzkové náklady takéhoto typu vykurovania vám zaťažia peňaženku omnoho menej ako napríklad elektrické podlahové kúrenie. Ekologické hľadisko je ďalším silným argumentom, prečo si vybrať pre vykurovanie práve kachľovú pec alebo akumulačný krb. Pretože emisie CO2, ktoré spôsobujú tvorbu skleníkového efektu na našej planéte, sú jednoznačne najnižšie. Rovnako aj množstvo primárnej energie vynaloženej na potrebnú ročnú energiu pre vykúrenie rodinného domu je bezkonkurenčne nižšie hlavne v porovnaní s fosílnymi palivami.

Zdroj: B 6.0 Analýza nákladov na vykurovanie rodinného domu. Autor: Technická univerzita vo Zvolene a J&R INSPIRE.

Ing. Robert Šalvata
konateľ J&R INSPIRE, www.inspire.sk
prezident medzinárodného zväzu kachliarov VEUKO, www.veuko.com
viceprezident Cechu kachliarov, www.cechkachliarov.sk

 

Which Prescription Drugs Are The Most Essential For Patient