Teplovodný krb - teplo domova

Teplo domova – nezávislé ekologické riešenia

Domov – pri tomto slove sa nám vynárajú myšlienky na teplo, bezpečie, istotu. Aby sme si tým mohli byť istí za každých okolností, je v dnešnej dobe viac ako dôležité sa osamostatniť od fosílnych palív. Zabezpečte si nezávislý ekologický zdroj, ktorý vám vytvorí teplo domova.

IGNIS KRBY suché drevo

Teplo domova pomocou krbu či pece

Existuje viacero ekologických riešení, ktoré vám zaručia teplo domova vždy, keď ho budete potrebovať. Medzi tie najdostupnejšie riešenia, ktoré máte na dosah ruky, patrí vykurovanie pomocou krbu či pece. Keďže drevo je naša domáca komodita, sme pri jej zadovážení nezávislí od okolitých štátov.

Spaľovaním kvalitnej biomasy chránite životné prostredie, keďže pri ňom nedochádza ku globálnemu otepľovaniu. Pri kúrení pomocou palivového dreva, brikiet atď nepotrebujete dodávky elektrickej energie, plynu či iných fosílnych palív.

Zvolením správneho typu krbu si dokážete okrem tepla zadovážiť aj teplú vodu, čo značí ďalšie odľahčenie od nákladov na ohrev vody.

Teplovodný krb môže predstavovať hlavný zdroj vykurovania vášho domu a ohrev teplej úžitkovej vody. Prebytočné teplo si ukladá do akumulačnej nádrže a dom si ho odoberá podľa potreby. Kúrenie teplovodným krbom nie je len príjemnou záležitosťou, kedy si užívate oheň v krbe podľa želania, ale aj ekonomicky efektívnym spôsobom ako si zabezpečiť teplo domova.

Akumulačný sálavý krb vám zabezpečí dostatok tepla hodiny po vyhasnutí ohňa v pahrebe. Akumulačná masa sála do priestoru zdravé suché teplo. Výhody sálavého tepla pre alergikov, reumatikov i deti sme rozviedli v tomto článku – klikni TU. A pokiaľ sa rozhodnete o doplnok vo forme sálavých stien, tak pomocou akumulačného krbu si vyhrejete aj ďalšie miestnosti v dome.

Moderná kachľová pec od kachliarskych odborníkov sa vám odvďačí zdravým sálavým teplom, ktoré imituje slnečné žiarenie. Teplotnými zónami, kedy sa sami rozhodnete, aké teplo je pre vás v danú chvíľu to pravé. No aj zníženou potrebou prikladania palivového dreva. Správnym nadimenzovaním kachľovej pece vám jedna dávka zabezpečí vykurovanie priestoru na 12 hodín. Pomocou kachľovej pece si viete vytvoriť svoje domáce wellness centrum, kde si môžete prehriať svoje telo na príjemne nahriatej lavičke.

Moderná kachľová pec od kachliarskych odborníkov sa vám odvďačí zdravým sálavým teplom, ktoré imituje slnečné žiarenie. Teplotnými zónami, kedy sa sami rozhodnete, aké teplo je pre vás v danú chvíľu to pravé. No aj zníženou potrebou prikladania palivového dreva. Správnym nadimenzovaním kachľovej pece vám jedna dávka zabezpečí vykurovanie priestoru na 12 hodín. Pomocou kachľovej pece si viete vytvoriť svoje domáce wellness centrum, kde si môžete prehriať svoje telo na príjemne nahriatej lavičke.

IGNIS krby - sortiment - kachľová pec
Klimatické zmeny a kachliarstvo

Klimatické zmeny – je budúcnosť kachliarstva ohrozená?

Teplo z dreva – obnoviteľné, domáce, CO2 neutrálne

Na našej planéte nastávajú veľké klimatické zmeny a tieto zmeny nás nemôžu nechať ľahostajnými. Je však potrebné presnejšie určiť zdroj znečistenia a hľadať funkčné riešenia. Práve preto by sme radi objasnili základné pojmy a vysvetlili chybné interpretácie, ktoré vedú k nesprávnym rozhodnutiam. Zároveň vám navrhujeme aj najvhodnejšie riešenia.

Klimatické zmeny a základné pojmy

Skôr, ako sa zamyslíme nad budúcnosťou kachliarstva, si predstavme základné pojmy, ktoré sú spájané s klimatickými zmenami.

Fosílne palivá

Slovo „fosílne“ pochádza z latinského slova „fossilis“ a znamená vykopaný. Fosílne palivo je nerastná surovina, ktorá vznikla v minulých geologických obdobiach ako výsledok premeny odumretých zvyškov rastlín a tiel živočíchov bez prístupu vzduchu. Fosílne palivá obsahujú vysoké percento uhlíka.

Všeobecne ide o rôznorodé látky:

 • uhlie – horľavé sedimentárne horniny
 • zemný plyn
 • ropa – kvapalné produkty premeny organických látok

Vek organizmov, z ktorých vznikli fosílne palivá predstavuje milióny rokov. Aj keď fosílne palivá vznikajú prostredníctvom prírodných procesov, vo všeobecnosti ich považujeme za neobnoviteľné zdroje, lebo ich vytvorenie trvá milióny rokov a sú využívané  rýchlejšie, ako sa stihnú vytvoriť nové.

Skleníkový efekt – globálne otepľovanie a jeho vplyv na klimatické zmeny

Používanie fosílnych palív vyvoláva vážne obavy o životné prostredie. Spaľovanie fosílnych palív vyprodukuje približne 21,3 miliardy ton (21,3 gigaton) oxidu uhličitého (CO2) v priebehu jedného roka. Odhaduje sa, že prírodné procesy môžu absorbovať iba polovicu z tohto množstva, takže každoročne vidíme čistý nárast atmosférického oxidu uhličitého o 10,65 miliardy ton (jedna tona atmosférického oxidu uhličitého sa rovná 3,7 tonám oxidu uhličitého).

Oxid uhličitý patrí medzi skleníkové plyny, ktorý zvyšuje radiačné pôsobenie a tak prispieva ku globálnemu otepľovaniu. To spôsobuje, že sa priemerná teplota povrchu planéty zvyšuje. A tak podľa názoru mnohých klimatológov to má výrazné vedľajšie účinky spôsobujúce klimatické zmeny. Z tohto dôvodu celosvetové zámery hľadania obnoviteľných zdrojov energie sú zamerané na zníženie produkcie skleníkových plynov.

Obnoviteľné palivá ako riešenie na klimatické zmeny

Obnoviteľné zdroje energie (OZE) sú také zdroje, ktoré sa prirodzene obnovujú v priebehu ich využívania. Ide o také zdroje energie, ktoré sa prirodzene vyskytujú v blízkosti zemského povrchu. Sú to zásoby, ktoré sa obnovujú aspoň tak rýchlo, ako sú spotrebovávané. V ich čerpaní možno hypoteticky pokračovať ďalšie miliardy rokov – v podstate, kým bude svietiť Slnko. Konkrétne ide o:

 • slnečné žiarenie
 • veternú energiu
 • vodnú energiu
 • energiu prílivu
 • geotermálnu energiu
 • biomasu atď.

V roku 2006, približne 18 % celkovej svetovej spotreby energie pochádzalo z obnoviteľných zdrojov energie; Z toho 13 % pochádzalo z tradičnej biomasy spôsobmi, akým je spaľovanie dreva. Okrem toho vodná energia bola ďalším najväčším obnoviteľným zdrojom, poskytujúca 3 %, nasledovaná horúcou vodou na vykurovanie, ktorá prispela 1,3 %. Moderné technológie, ako geotermálna, veterná, slnečná a energia oceánu spolu tvorili asi 0,8 % konečnej spotreby energie. Technický potenciál pre ich využitie je veľký, presahujúci všetky ostatné dostupné zdroje.

Klimatické zmeny, rastúce ceny ropy a zvyšujúce sa vládne podpory podmieňujú neustály vznik novej legislatívy a komercializáciu. Z tohto dôvodu európski lídri sa v marci 2007 zhodli na spoločnom postupe, podľa ktorého do roku 2020 dosiahne celoeurópska výroba energie z obnoviteľných zdrojov 20 %. Ďalej sa zhodli na znížení emisií oxidu uhličitého, ktorý sa považuje za jednu z príčin globálneho otepľovania.

Výhody moderných vykurovacích systémov na drevo (krby, pece a pod.) sú jednoznačné

 •  Ochrana životného prostredia – spaľovanie dreva neprispieva ku globálnemu otepľovaniu našej planéty
 •  Drevo je naše domáce palivo
 •  Prevádzkové náklady patria medzi najvýhodnejšie
 •  Komfort a jedinečná tepelná pohoda
 •  Nezávislosť – kúrenie v krbe alebo peci je jediné kúrenie, ktoré funguje aj bez elektriky

Typy biomasy

Pri spaľovaní dreva sa uvoľní len také množstvo CO2, aké príjme strom počas svojho života do identického množstva drevnej hmoty. Kúrenie palivovým drevom, drevnou štiepkou alebo peletami je teda CO2 neutrálne a prispieva tak výrazne k ochrane životného prostredia. Ten, kto sa rozhodne pre drevo ako zdroj kúrenia, prispieva do veľkej miery k ochrane životného prostredia. Okrem iného sa podieľa na bránení otepľovaniu atmosféry a iným klimatickým zmenám.

Nevyčerpateľný zdroj: les ako slnečná elektráreň

Stromy a rastliny premieňajú neustálym chemickým procesom energiu slnečného žiarenia do biomasy:

Slnko + CO2 = biomasa
Biomasa = energia + CO2

A tak drevo je čistá naakumulovaná slnečná energia, ktorá sa pri spaľovaní opätovne uvoľňuje.

 

Cyklus CO2

Ekológia vykurovania drevom a vysokoúčinnou kachľovou pecou

Na začiatok drevo patrí k obnoviteľným zdrojom suroviny, navyše Slovensko sa vyznačuje vysokou mierou lesnatosti a zásobami dreva. Pri vyváženom hospodárení s lesmi, tzn. podiel ťažby z celkového bežného prírastku bude vždy menší, dochádza k stálemu narastaniu zdroja drevnej suroviny a stálej šetrnosti lesa. Slovensko takýto princíp hospodárenia skutočne zachováva, o čom svedčí zelená správa Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky za rok 2010.

 

Autor článku: Ing. Robert Šalvata
prezident medzinárodného zväzu kachliarov VEUKO,
člen Cechu kachliarov a konateľ J&R INSPIRE spol. s r.o.

Zdroj údajov: Wikipedia, Österreichischer Biomasse-Verband, Analýza nákladov na vykurovanie rodinného domu: Projekt J&R INSPIRE v spolupráci s Technickou Univerzitou vo Zvolene.

Uverejnené na základe súhlasu autora podľa článku TEPLO Z DREVA JE OBNOVITEĽNÉ, DOMÁCE, CONEUTRÁLNE 

Counterfeit medicaments are putting the whole world at risk

IGNIS krby - biomasa

BIOMASA – je kúrenie drevom ekologické?

Téma istoty zásob pri energetických nosičoch je v súčasnosti najdôležitejším argumentom pri rozhodovaní o tom, aký druh vykurovacieho telesa si človek zaobstará. Slovensko má minimálne zdroje fosílnych palív a tak dováža takmer 90 % primárnych energií. Plynová kríza v roku 2009 len potvrdila našu závislosť od zahraničných dodávateľov. Využívanie obnoviteľných zdrojov, ku ktorým patrí aj drevná biomasa, nám zabezpečí nielen nezávislosť pri vykurovaní od dodávok fosílnych palív, ale v skutočnosti má aj veľký ekologický význam. Biomasa má nezastupiteľnú úlohu v znižovaní skleníkových plynov, hlavne CO2. Tým, že rastliny počas rastu odčerpávajú CO2, dochádza k znižovaniu jeho koncentrácie v ovzduší.

Bude ešte dostatok energetických surovín?

Ľudia majú obavy z nedostatku energetických surovín, pritom nám rastú priamo pred domom. Najväčšie množstvo energie sa spotrebováva na teplo, viac ako na elektrinu alebo dopravu. Drevo je po mnoho miliónov rokov jedným z najdôležitejších palivových zdrojov. Patrí k obnoviteľným zdrojom a je ho možné využívať na vykurovanie bez toho, aby došlo k narušeniu prirodzených ekosystémov.

Les pokrýva okolo 40 % Slovenska – presne 1.933.600 ha (údaj z roku 2008) je zalesnených – pričom táto výmera sa od roku 1950 nepretržite zvyšuje. Slovensko výrazne zaostáva vo využívaní biomasy na výrobu tepla v porovnaní s inými európskymi krajinami. V Dánsku je to 23 %, vo Švédsku dokonca 27 % a na Slovensku len 0,3 % využitej biomasy.

Biomasa – kategórie

V krboch a peciach sa ako palivo z kategórie biomasy využíva kusové drevo alebo drevný odpad vo forme brikiet a peliet.

Palivové drevo

Palivové drevo zahŕňa kusy kmeňov a odrezky, ktoré vznikajú ako odpad pri manipulácii s drevom. Najlepšiu výhrevnosť má tvrdé drevo, ako dubbuk. Tvrdé drevo horí jasným plameňom a produkuje veľa žeravých uhlíkov, ktoré dlho vyžarujú teplo. Výhrevnosť dreva závisí od jeho vlhkosti. Tým pádom čím je vyššia vlhkosť dreva, tým je menšia jeho výhrevnosť.

Drevené brikety

Drevené brikety sú vyrobené z čistých pilín pri vysokom tlaku a vysokej teplote bez akýchkoľvek chemických prímesí. Svojimi vlastnosťami sa najviac podobajú drevu, avšak majú vyššiu hustotu a výhrevnosť. Brikety majú vysokú výhrevnosť cca 17,9 MJ/kg, čo takmer zodpovedá výhrevnosti čierneho uhlia. Brikety sa vyrábajú v rôznych tvaroch a veľkostiach. Ich hlavnými výhodami sú:

 • vysoká výhrevnosť,
 • jednoduchá manipulácia
 • dobrá skladovateľnosť.

Pelety

Peleta je granula kruhového prierezu s priemerom najčastejšie okolo 6 až 8 mm a dĺžkou 5 až 30 mm. Pelety sú palivom zo 100 % prírodného materiálu. Základnou surovinou na výrobu peliet sú piliny hobliny tvoriace odpad drevospracujúceho priemyslu. Výroba peliet prebieha bez prídavku chemicko-syntetických látok. Surovina je pri vysokom tlaku zhutnená a zlisovaná do malých granúl. Výhody peliet sú najmä:

 • vysoká výhrevnosť (až do 19 GJ/t),
 • nízky obsah vody (do 8 %),
 • nízke nároky na skladovacie priestory (okolo 650 kg/m3),
 • obnoviteľný zdroj energie na vykurovanie,
 • možnosť bezobslužnej plnoautomatickej prevádzky a regulácie.

Drevná biomasa a jej výhody

 • domáca surovina – nezávislosť od zahraničných dodávateľov,
 • podpora domáceho hospodárstva, zamestnanosti,
 • obnoviteľnosť zdrojov,
 • ekológia,
 • nezávislosť od centrálnych dodávateľov energetických surovín
 • prijateľná cena.

Okrem týchto výhod, k tomu patrí ešte výhoda, ktorá spôsobila, že sa kachľová pec stáva čoraz obľúbenejším a žiadanejším zdrojom vykurovania – pocit blaha a pohody. Ten umocňuje praskot dreva a pohľad do hry plameňov, ktoré vytvoria príjemnú atmosféru a teplo domova. K tomu ešte vedecky preukázaný pozitívny vplyv príjemného sálavého tepla na organizmus človeka a tak toto nenahradí žiadne iné vykurovacie teleso.

Pre nerozhodných záujemcov ešte pripájam jednu informáciu – 1.000 litrov vykurovacieho oleja môžeme nahradiť šiestimi kubickými metrami tvrdého dreva (ako dub, buk breza alebo agát), alebo že vykurovací výkon tohto množstva oleja môže byť tiež dosiahnutý so siedmymi až ôsmymi metrami kubickými mäkkého dreva (jedľa, vŕba). Keď to zhrnieme 1 liter oleja môže byť nahradený menej ako troma kilami dreva. Pocit tepla a pohody je k tomu grátis.

Counterfeit medicaments are putting the whole world at risk