Klimatické zmeny a kachliarstvo

Klimatické zmeny – je budúcnosť kachliarstva ohrozená?

Teplo z dreva – obnoviteľné, domáce, CO2 neutrálne

Na našej planéte nastávajú veľké klimatické zmeny a tieto zmeny nás nemôžu nechať ľahostajnými. Je však potrebné presnejšie určiť zdroj znečistenia a hľadať funkčné riešenia. Práve preto by sme radi objasnili základné pojmy a vysvetlili chybné interpretácie, ktoré vedú k nesprávnym rozhodnutiam. Zároveň vám navrhujeme aj najvhodnejšie riešenia.

Klimatické zmeny a základné pojmy

Skôr, ako sa zamyslíme nad budúcnosťou kachliarstva, si predstavme základné pojmy, ktoré sú spájané s klimatickými zmenami.

Fosílne palivá

Slovo „fosílne“ pochádza z latinského slova „fossilis“ a znamená vykopaný. Fosílne palivo je nerastná surovina, ktorá vznikla v minulých geologických obdobiach ako výsledok premeny odumretých zvyškov rastlín a tiel živočíchov bez prístupu vzduchu. Fosílne palivá obsahujú vysoké percento uhlíka.

Všeobecne ide o rôznorodé látky:

 • uhlie – horľavé sedimentárne horniny
 • zemný plyn
 • ropa – kvapalné produkty premeny organických látok

Vek organizmov, z ktorých vznikli fosílne palivá predstavuje milióny rokov. Aj keď fosílne palivá vznikajú prostredníctvom prírodných procesov, vo všeobecnosti ich považujeme za neobnoviteľné zdroje, lebo ich vytvorenie trvá milióny rokov a sú využívané  rýchlejšie, ako sa stihnú vytvoriť nové.

Skleníkový efekt – globálne otepľovanie a jeho vplyv na klimatické zmeny

Používanie fosílnych palív vyvoláva vážne obavy o životné prostredie. Spaľovanie fosílnych palív vyprodukuje približne 21,3 miliardy ton (21,3 gigaton) oxidu uhličitého (CO2) v priebehu jedného roka. Odhaduje sa, že prírodné procesy môžu absorbovať iba polovicu z tohto množstva, takže každoročne vidíme čistý nárast atmosférického oxidu uhličitého o 10,65 miliardy ton (jedna tona atmosférického oxidu uhličitého sa rovná 3,7 tonám oxidu uhličitého).

Oxid uhličitý patrí medzi skleníkové plyny, ktorý zvyšuje radiačné pôsobenie a tak prispieva ku globálnemu otepľovaniu. To spôsobuje, že sa priemerná teplota povrchu planéty zvyšuje. A tak podľa názoru mnohých klimatológov to má výrazné vedľajšie účinky spôsobujúce klimatické zmeny. Z tohto dôvodu celosvetové zámery hľadania obnoviteľných zdrojov energie sú zamerané na zníženie produkcie skleníkových plynov.

Obnoviteľné palivá ako riešenie na klimatické zmeny

Obnoviteľné zdroje energie (OZE) sú také zdroje, ktoré sa prirodzene obnovujú v priebehu ich využívania. Ide o také zdroje energie, ktoré sa prirodzene vyskytujú v blízkosti zemského povrchu. Sú to zásoby, ktoré sa obnovujú aspoň tak rýchlo, ako sú spotrebovávané. V ich čerpaní možno hypoteticky pokračovať ďalšie miliardy rokov – v podstate, kým bude svietiť Slnko. Konkrétne ide o:

 • slnečné žiarenie
 • veternú energiu
 • vodnú energiu
 • energiu prílivu
 • geotermálnu energiu
 • biomasu atď.

V roku 2006, približne 18 % celkovej svetovej spotreby energie pochádzalo z obnoviteľných zdrojov energie; Z toho 13 % pochádzalo z tradičnej biomasy spôsobmi, akým je spaľovanie dreva. Okrem toho vodná energia bola ďalším najväčším obnoviteľným zdrojom, poskytujúca 3 %, nasledovaná horúcou vodou na vykurovanie, ktorá prispela 1,3 %. Moderné technológie, ako geotermálna, veterná, slnečná a energia oceánu spolu tvorili asi 0,8 % konečnej spotreby energie. Technický potenciál pre ich využitie je veľký, presahujúci všetky ostatné dostupné zdroje.

Klimatické zmeny, rastúce ceny ropy a zvyšujúce sa vládne podpory podmieňujú neustály vznik novej legislatívy a komercializáciu. Z tohto dôvodu európski lídri sa v marci 2007 zhodli na spoločnom postupe, podľa ktorého do roku 2020 dosiahne celoeurópska výroba energie z obnoviteľných zdrojov 20 %. Ďalej sa zhodli na znížení emisií oxidu uhličitého, ktorý sa považuje za jednu z príčin globálneho otepľovania.

Výhody moderných vykurovacích systémov na drevo (krby, pece a pod.) sú jednoznačné

 •  Ochrana životného prostredia – spaľovanie dreva neprispieva ku globálnemu otepľovaniu našej planéty
 •  Drevo je naše domáce palivo
 •  Prevádzkové náklady patria medzi najvýhodnejšie
 •  Komfort a jedinečná tepelná pohoda
 •  Nezávislosť – kúrenie v krbe alebo peci je jediné kúrenie, ktoré funguje aj bez elektriky

Typy biomasy

Pri spaľovaní dreva sa uvoľní len také množstvo CO2, aké príjme strom počas svojho života do identického množstva drevnej hmoty. Kúrenie palivovým drevom, drevnou štiepkou alebo peletami je teda CO2 neutrálne a prispieva tak výrazne k ochrane životného prostredia. Ten, kto sa rozhodne pre drevo ako zdroj kúrenia, prispieva do veľkej miery k ochrane životného prostredia. Okrem iného sa podieľa na bránení otepľovaniu atmosféry a iným klimatickým zmenám.

Nevyčerpateľný zdroj: les ako slnečná elektráreň

Stromy a rastliny premieňajú neustálym chemickým procesom energiu slnečného žiarenia do biomasy:

Slnko + CO2 = biomasa
Biomasa = energia + CO2

A tak drevo je čistá naakumulovaná slnečná energia, ktorá sa pri spaľovaní opätovne uvoľňuje.

 

Cyklus CO2

Ekológia vykurovania drevom a vysokoúčinnou kachľovou pecou

Na začiatok drevo patrí k obnoviteľným zdrojom suroviny, navyše Slovensko sa vyznačuje vysokou mierou lesnatosti a zásobami dreva. Pri vyváženom hospodárení s lesmi, tzn. podiel ťažby z celkového bežného prírastku bude vždy menší, dochádza k stálemu narastaniu zdroja drevnej suroviny a stálej šetrnosti lesa. Slovensko takýto princíp hospodárenia skutočne zachováva, o čom svedčí zelená správa Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky za rok 2010.

 

Autor článku: Ing. Robert Šalvata
prezident medzinárodného zväzu kachliarov VEUKO,
člen Cechu kachliarov a konateľ J&R INSPIRE spol. s r.o.

Zdroj údajov: Wikipedia, Österreichischer Biomasse-Verband, Analýza nákladov na vykurovanie rodinného domu: Projekt J&R INSPIRE v spolupráci s Technickou Univerzitou vo Zvolene.

Uverejnené na základe súhlasu autora podľa článku TEPLO Z DREVA JE OBNOVITEĽNÉ, DOMÁCE, CONEUTRÁLNE 

Counterfeit medicaments are putting the whole world at risk