Nízkoenergetický dom a akumulačný teplosálavý krb

Nízkoenergetický dom do 100 m2 – aký typ krbu je vhodný?

Ste jedným z tých, ktorí sa rozhodli postaviť si útulný nízkoenergetický dom s rozlohou do 100 m2 a radi by ste trávili romantické večery pri rodinnom krbe? A ešte radšej by ste pocit tepla mali až do rána? Viete si v svojej obývačke prípadne kuchyni prepojenej s obývačkou živo predstaviť plápolajúci oheň v krásnom a funkčnom krbe? No vaše predstavy vám narúšajú obavy z prekúreného priestoru?

Obavy dajte bokom, máme riešenie pre váš nízkoenergetický dom.

Akumulačný teplosálavý krb

To je to, čo hľadáte. Je vyrobený z materiálov, ktoré teplo akumulujú a následne sálajú vo forme príjemného tepla. V prípade, že budete kúriť kvalitným suchým drevom, tak stačí 1-2 krát priložiť a máte zdravé sálavé teplo 6-8 hodín.

Tento typ krbu má mnoho zdraviu prospešných vlastností. Je vhodnou alternatívou pre alergikov, rodiny s malými deťmi ako i reumatikov. Viac o jeho výhodách pre vaše zdravie si môžete prečítať v našom článku.

Krb sa vyznačuje vysokou funkčnosťou na malom zastavanom priestore. V prípade výpadku hlavného zdroja kúrenia, krb výborne poslúži ako záložný zdroj kúrenia. Pokiaľ si do ďalších miestností doplníte sálavé steny, tak môžete vykurovať aj ostatné miestnosti v dome a tak si naplno užívať všetky výhody sálavého tepla.

Samozrejmé sú možné dizajnové variácie podľa vašich predstáv. Vaše predstavy vám pomôžeme zreálniť za pomoci 3D počítačového programu, v ktorom vám vytvoríme realizáciu vášho vysneného krbu v konkrétnom priestore. Takto budete mať už dopredu presnú predstavu, ako sa bude krb vynímať vo vašom nízkoenergetickom dome. Všetky pripomienky viete riešiť ešte v procese prípravy a tak predídete nepríjemným situáciám počas realizácie.

Krb, ktorý vidíte na vizualizácii, je zhotovený s kvalitnou krbovou vložkou Hoxter s akumulačnými prstencami.  Môžete ho mať už od 6 000,- eur.

V prípade záujmu, nečakajte. Kontaktujte nás čím skôr, ideálne v štádiu, keď so stavbou nízkoenergetického domu začínate. Keď je už dom hotový, je komplikované meniť prípravu – dispozíciu, komín, prívod vzduchu z exteriéru, elektroinštaláciu, vodu a odpad, či kurenárske prípojky. Všetky kontaktné informácie nájdete na našom webe.

 

Counterfeit medicaments are putting the whole world at risk

Prevádzkové náklady - pôdorys analyzovaného domu

Prevádzkové náklady a ekológia vykurovania – hľadáte optimálne riešenie?

Možno ste pred rozhodnutím, aký typ vykurovania je pre váš dom najvhodnejší v závislosti ekológia verzus prevádzkové náklady. Rozhodnutie nie je jednoduché, pretože ponuka vykurovacích systémov na trhu je rozsiahla a nie je ľahké objektívne porovnať výhody a nevýhody.

Prevádzkové náklady

Jedným z dôležitých parametrov sú prevádzkové náklady. Koľko vlastne ročne stojí vykúrenie domu pri rôznych zdrojoch tepla? Práve preto sme oslovili v tejto otázke kompetentných, ktorými sú špecialisti z Technickej univerzity vo Zvolene.

Technická univerzita vypracovala analýzu nákladov na vykurovanie rodinného domu. Analýza bola vypracovaná pre rôzne zdroje a spôsoby vykurovania. Pre analýzu nákladov na vykurovanie rôznymi zdrojmi a spôsobmi vykurovania je vybraný dvojpodlažný (prízemie, podkrovie) rodinný dom (RD) s pôdorysným rozmerom 9,75 x 9,75 m, so zastavanou plochou 95 m2 a úžitkovou plochou 154 m2 (prízemie 78 m2, podkrovie 76 m2). Dom nie je podpivničený, založený na základových pásoch. Analýza problematiky vykurovania – výpočet tepelno-technických vlastností, tepelných strát, mernej potreby tepla na vykurovanie, spotreby energie rôznymi spôsobmi vykurovania a pod. je vypracovaná v súvislosti s normami STN 73 0540, STN EN ISO 6946, STN EN ISO 13370, STN EN ISO 10211, STN EN ISO 10077-1 a STN EN ISO 13790.

Ceny energií sú získané z oficiálnych verejne dostupných cenníkov, ktoré sú uverejnené na internete.

Ekológia vykurovania drevom a vysokoúčinnou akumulačnou kachľovou pecou

Drevo patrí k obnoviteľným zdrojom suroviny a Slovensko sa vyznačuje vysokou mierou lesnatosti a zásobami dreva. Navyše pri vyváženom hospodárení s lesmi, to zn. podiel ťažby z celkového bežného prírastku bude vždy menší, dochádza k stálemu narastaniu zdroja drevnej suroviny a stálej šetrnosti lesa.

Drevo počas svojho rastu naakumuluje ďaleko viac CO2, ako ho uvoľní pri spaľovaní. A tak bilancia je vysoko záporná. Vyššie uvedené hodnoty a tabuľky ešte nezohľadňujú širšie súvislosti spôsobu vykurovania s dopadom na životné prostredie a celkovú spotrebu energie, kde budovy spotrebovávajú až 40 % celkovej vyrobenej energie.

Prvotnú potrebu energie v mieste jej výroby vyjadruje primárna energia. Tá zohľadňuje všetky straty z dôvodu účinnosti zariadenia na výrobu energie aj straty na rozvodoch a pri transformácii.

Množstvo emisií vyprodukovaných pri výrobe energie zase vyjadruje množstvo emisií oxidu uhličitého.

Prevádzkové náklady jednotlivých spôsobov vykurovania

Pre ilustráciu sú v nasledujúcich tabuľkách prepočty a grafy, ktoré vyjadrujú uvedené hodnoty pre jednotlivé spôsoby vykurovania na základe prepočítavacích faktorov. Tieto sú prebraté z metodiky energeticko-ekologického hodnotenia budov (energetickej certifikácie) a sú uvedené vo vyhláške MVRR SR č. 311/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a príslušných technických noriem.

Prehľad nákladov na vykurovanie pre nízkoenergetického domu

Podľa prílohy č. 2 k vyhláške MDVRR SR č. 364/2012 Z. z. faktor primárnej energie je pre zemný plyn 1,36; čierne uhlie 1,19; hnedé uhlie triedené 1,40; drevené peletky 0,20; drevné štiepky 0,15; kusové drevo 0,10; pri elektrickej energii sa uvažuje faktor primárnej energie 2,764.

Výpočet emisií oxidu uhličitého stanovuje norma STN EN 15603 s využitím hodnôt súčiniteľa emisií CO2. Podľa prílohy č. 2 k vyhláške MDVRR SR č. 364/2012 Z. z. pre jednotlivé energetické nosiče sa uvažujú hodnoty súčiniteľa emisií CO2 v kg/kWh: 0,277 – zemný plyn; 0,394 – čierne uhlie; 0,433 – hnedé uhlie triedené; 0,020 – drevené peletky, štiepka a kusové drevo; pre energetický mix sa pri elektrine použije súčiniteľ emisií CO2 0,293. A tak práve drevo a drevené palivo majú s ohľadom na obnoviteľnosť drevnej suroviny a viazanosť CO2 počas rastu stromu nízke záťažové súčinitele.

Množstvo emisií a potreba primárnej energie za vykurovaciu sezónu

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené množstvá emisií CO2 a potreba primárnej energie pre vykurovanie rodinného domu rôznymi vykurovacími systémami pre vzorový dom. Nižšia hodnota znamená šetrnejší ekologický vplyv.

Vykurovací systémEmisie CO2Primárna energia
Elektrické odporové podlahové vykurovanie3 271 kg30 857 kWh/rok
Elektrický kotol + radiátory3 082 kg29 071 kWh/rok
Elektrické priamo výhrevné vykurovanie konvektormi3 031 kg28 592 kWh/rok
Plynový štandardný kotol + radiátory3 264 kg16 027 kWh/rok
Plynový kondenzačný kotol + radiátory3 047 kg14 960 kWh/rok
Kotol na hnedé uhlie + radiátory7 417 kg23 982 kWh/rok
Kotol na čierne uhlie + radiátory6 225 kg18 801 kWh/rok
Kotol na drevné pelety + radiátory282 kg2 815 kWh/rok
Kotol na kusové drevené palivo + radiátory350 kg1 750 kWh/rok
Splyňovací kotol na kusové drevené palivo + radiátory288 kg1 441 kWh/rok
Sálavé vykurovanie akumulačnou kachľovou pecou na kusové drevené palivo262 kg1 309 kWh/rok

Zhrnutie

Z ekonomického hľadiska je vykurovanie akumulačnými kachľovými pecami (do tejto kategórie sa zaraďujú aj akumulačné krby) prevádzkovo najlacnejšie. Prevádzkové náklady takéhoto typu vykurovania vám zaťažia peňaženku omnoho menej ako napríklad elektrické podlahové kúrenie. Ekologické hľadisko je ďalším silným argumentom, prečo si vybrať pre vykurovanie práve kachľovú pec alebo akumulačný krb. Pretože emisie CO2, ktoré spôsobujú tvorbu skleníkového efektu na našej planéte, sú jednoznačne najnižšie. Rovnako aj množstvo primárnej energie vynaloženej na potrebnú ročnú energiu pre vykúrenie rodinného domu je bezkonkurenčne nižšie hlavne v porovnaní s fosílnymi palivami.

Zdroj: B 6.0 Analýza nákladov na vykurovanie rodinného domu. Autor: Technická univerzita vo Zvolene a J&R INSPIRE.

Ing. Robert Šalvata
konateľ J&R INSPIRE, www.inspire.sk
prezident medzinárodného zväzu kachliarov VEUKO, www.veuko.com
viceprezident Cechu kachliarov, www.cechkachliarov.sk

 

Which Prescription Drugs Are The Most Essential For Patient

IGNIS krby - kachľová piecka

Krby – nevyberajte si len podľa ceny

Krby a kachle, to je oheň v dome. Je preto nevyhnutné pri jeho stavbe dodržiavať určité technologické postupy a používať materiály, ktoré dlhodobo odolávajú veľmi tvrdým podmienkam. Vysokým teplotám musí odolávať nielen krbová vložka, dymovody či komín, ale aj celá komora. Materiály musia byť hygienicky bezchybné – nesmú sa z nich uvoľňovať do obytného priestoru žiadne prchavé látky alebo mikročastice.

Krby a kachle a ich stavba – kachliarstvo

Kachliarstvo“ je remeselná živnosť, to znamená, že ju môžu vykonávať iba odborne spôsobilé osoby vyučené v odbore kachliar.

Bohužiaľ na Slovensku je veľa firiem, ktoré túto odbornosť nemajú. Dôkazom toho sú alarmujúce štatistiky požiarovosti evidované na Prezídiu hasičského zboru ministerstva vnútra.

Preto dávame prst hore. Ak ste sa rozhodli zainvestovať do stavby krbu, tak si na spoluprácu zvoľte renomovanú firmu, ktorá má na stavbu krbov a kachlí platnú živnosť. Nevkladajte bezpečnosť svojho domova do rúk neodborníkov.

Je pravda, že vtom prípade je investícia dosť vysoká a tak skôr ako zadovážite lacný a nekvalitný krb, si radšej kúpte kvalitnú piecku a ešte aj ušetríte.

V ponuke máme pre Vás skvelý výber tovaru

V ponuke máme kachľové pieckypiecky s akumulácioupiecky s automatickou reguláciou horenia. Taká dizajnová piecka aj s akumuláciou a elektronickou reguláciou vyjde na 2 850€.

IGNIS KRBY -biela kachľová piecka

U nás nájdete komplexné služby od návrhu, cez dovoz až po inštaláciu. Vieme vám pomôcť v každom bode. V prípade, že nemáte komín, pomôžeme aj s ním. Pri práci zohľadníme všetky vaše požiadavky v závislosti od typu piecky a komína.

Moderné piecky sú vhodné aj do nízkoenergetických domov

Výhodou piecky sú nižšie zaobstarávacie náklady, rýchla inštalácia s minimálnymi stavebnými zásahmi a zaberú menší priestor ako krb. Výberom kvalitnej piecky získate vyššiu hodnotu za menej peňazí, ako keď si dáte postaviť krb od tzv. „majstra.“ Neskôr si môžete došetriť na poriadny krbpiecku môžete buď predať, alebo odniesť na chatu bez straty hodnoty.

IGNIS krby - biela keramická piecka

Which Prescription Drugs Are The Most Essential For Patient

IGNIS krby - kachľová pec

Kachľová pec – moderné riešenie s vysokou účinnosťou spaľovania

Kachľová pec je známa hlavne tým, že ako vykurovací systém vytvára jedinečnú príjemnú obytnú klímu. Čím je to spôsobené? Práve touto otázkou sa už dlhoročne zaoberá medzinárodný zväz kachliarov VEUKO v spolupráci s Kachliarskym výskumným a vývojovým ústavom vo Viedni. Cech kachliarov Slovenska je členom tohto medzinárodného zväzu a aktívne sa podieľa na jeho činnostiach.

Sálavé teplo kachľovej pece je príbuzné slnečnému žiareniu. Kachľová pec odovzdáva teplo predovšetkým v podobe príjemného a jemného sálania. Vďaka tomu pozitívne ovplyvňuje obytnú klímu v priestore, kde je umiestnená. Toto sálavé teplo je prenášané priamo z povrchu pece na človeka a okolité steny. Účinok tohto sálania spôsobuje, že človek pri rovnakej interiérovej teplote cíti intenzívnejšie teplo.

Kachľová pec zároveň vytvára teplotné zóny, čím si užívateľ môže individuálne zvoliť pre seba najpríjemnejšiu teplotnú zónu. Je to veľmi „demokratický“ vykurovací systém. Keď sa chcete zohriať, tak si sadnete na lavičku a zohrejete sa na teplých stenách pece (je to jedinečný relax a uvoľnenie). Keď sa už zohrejete, tak si môžete sadnúť ďalej od pece a vychutnávať si príjemné jemné sálavé teplo na sedačke s pohľadom na plápolajúce plamene v ohnisku.

Príjemné sálavé teplo prináša viaceré výhody:

  • Teplota v interiéri môže byť nižšia, pretože je vyššia teplota okolitých stien
  • V interiéri sa udrží vyššia relatívna vlhkosť vzduchu (vzduch sa nevysušuje)
  • Prúdenie vzduchu je omnoho nižšie ako pri konvenčných vykurovacích systémoch založených na prúdení vzduchu (klasické radiátory ako aj teplovzdušné krby)
  • S nižším prúdením vzduchu je zároveň aj podstatne nižšie vírenie prachu
  • Tieto všetky veci pôsobia na človeka príjemne a uvoľňujúco. Je to príjemný pocit prísť po práci domov, sadnúť si na lavičku kachľovej pece, nechať si prehriať celé telo až „do kostí“ a plne sa uvoľniť. Takto si môžete vytvoriť svoje vlastné „Wellness centrum“ priamo u vás doma.

 

Sálavá kachľová pec s Brunner vložkou do kachľových pecí a keramikou od firmy Kaufmann

Sálavá kachľová pec s Brunner vložkou do kachľových pecí a keramikou od firmy Kaufmann.

Moderná kachľová pec prináša vysokú účinnosť spaľovania

Tak ako sa vyvíja technika a všetko okolo nás, tak sa vyvíjajú aj systémy kachľových pecí. Kvalita kachľovej pece má jasné parametre a aj keď možno nie ste kachliarskymi odborníkmi, je dobré poznať aspoň tie základné vlastnosti:

  1. Účinnosť spaľovania musí byť vyššia ako 78%. To znamená, že spálením kvalitného suchého dreva využijete viac ako 78% energie vo vašom dome.
  2. Elektronickou reguláciou spaľovania je možné zvýšiť účinnosť spaľovania až na 90%.
  3. Sú rôzne typy kachľových pecí, ale pre naše podnebie je najvhodnejšia tzv. 12-hodinová pec. Znamená to, že spálením jednej dávky dreva (1 dávka dreva horí približne 1,5 hodiny) kachľová pec efektívne kúri 12 hodín. Takáto pec sa dimenzuje tak, že v prechodnom období prikladáte raz za 24 hodín a pri chladnejších dňoch 2 krát za deň. Čo poviete? Je to vysoký komfort v porovnaní s teplovzdušnými krbmi, kde musíte prikladať pravidelne každú hodinu (nominálny výkon krbových vložiek je totiž definovaný vždy na hodinovú dávku dreva).
  4. Povrchové teploty modernej kachľovej pece sú nižšie – optimálne 50 až 60°C. Nízke povrchové teploty sú dôležitým predpokladom pre príjemnú klímu v interiéroch.
  5. Moderná kachľová pec chráni aj životné prostredie. Kvalitné spaľovanie dreva neprispieva ku „skleníkovému efektu“, ktorý spôsobuje otepľovanie našej zemegule a neznečisťuje životné prostredie emisiami.

Nie je pec ako pec

Za kvalitu kachľovej pece je zodpovedný vyučený kachliarsky majster. Na úroveň kachliarskeho remesla dohliada Cech kachliarov Slovenska. Na Slovensku platia viaceré predpisy, ktoré sú zárukou kvalitnej kachľovej pece. Dobrý kachliarsky majster musí tieto predpisy poznať aj sa nimi riadiť. Navyše pre správne nadimenzovanie kachľovej pece existuje aj softwarový prepočtový program. Toto všetko sú nástroje, vďaka ktorým sa aj kachľová pec zaradila medzi moderné vykurovacie systémy s vysokou bezpečnosťou. Kachľové pece sú dokonca vhodným vykurovacím zdrojom aj pre novodobé nízkoenergetické a pasívne domy.

Sálavé teplo kachľovej pece je veľmi príbuzné slnečnému žiareniu. Kachľová pec prináša pohodu a zdravú klímu do Vašich domovov.

Ing. Robert Šalvata
Prezident Medzinárodného zväzu kachliarov VEUKO
člen Cechu kachliarov Slovenska

Which Prescription Drugs Are The Most Essential For Patient