LOGO Cech kachliarov

Cech kachliarov – aká je jeho úloha?

Počiatky cechov sú v ďalekej minulosti, no existujú stále a mnohí ľudia ani netušia ako fungujú a v čom môžu byť pre nich užitočné. Pozrime sa bližšie na Cech kachliarov, ktorí nám je srdcu blízky.

Cech kachliarov a jeho úlohy

Slovenský Cech kachliarov je súčasťou VEUKO – Medzinárodného zväzu kachliarov, ktorý združuje 18 kachliarskych cechov z 15 krajín. Cech kachliarov je dôležitou inštitúciou ako pre členov tak aj pre bežných ľudí. Svojim členom zabezpečuje vzdelávanie a informovanie ohľadom najnovších trendov a technológií, čím zabezpečuje napredovanie remesla a spĺňanie novodobých požiadaviek klientov. Pre bežného človeka môže byť znakom kvality už len to, že kachliar, s ktorým sa rozhodne spolupracovať, je členom cechu. Cech garantuje profesionalitu svojich členov. Firma Ignis krby je členom Cechu kachliarov od jeho začiatkov. Štefan Bobocký (majiteľ firmy Ignis krby) pôsobí v predstavenstve cechu a momentálne je jeho viceprezidentom. Aj toto je znakom, že firma Ignis krby je zodpovedným partnerom pri výrobe vášho vysnívaného rodinného ohniska.

Vyučovanie kachliarstva na školách

Na Slovensku vznikol trojročný študijný odbor – kachliar, na základe požiadavky kachliarskej praxe, keďže kachliarske remeslo na Slovensku postupne vymieralo. Počas štúdia sa žiaci vyučia v odbore a budú schopní sa začleniť do Cechu kachliarov. Po absolvovaní štúdia a vykonaní záverečných skúšok, absolventi obdržia výučný list.

Kachliarske remeslo a vývoj

Počas rokov prešlo remeslo kachliara vývojom, kedy už nestačí byť iba kachliar v montérkach a žiť z prvotných informácií. Remeslo kachliara je o celoživotnom vzdelávaní. Stále sa vyvíjajú nové a nové materiály, zavádzajú nové bezpečnostné normy, s ktorými sa musí každý remeselník oboznámiť. Aj v tomto cech svojim členom pomáha. Kachliarske remeslo je založené na historickej tradícií, no aby bola zabezpečená jeho budúcnosť,  tak musí byť modernizované. Kachliarstvo sa dopĺňa o moderné technológie, elektronickú reguláciu, dokonalé spaľovanie. Vyvíjajú sa nové produkty, ktoré už teraz spĺňajú emisné normy platné od roku 2022. Toto všetko je pod záštitou Cechu kachliarov ako člena Medzinárodného zväzu kachliarov VEUKO. Prečo existujú cechy? Aké mali úlohy v minulosti a aké teraz? Je rozdiel medzi remeselníkom, ktorý je členom a kachliarom mimo cechu? Existujú na Slovensku možnosti, ako sa zasvätiť do tohto krásneho remesla? Je spaľovanie tuhého paliva v dnešnej dobe ekologické z hľadiska emisií? Odpovede na tieto aj ďalšie otázky nájdete vo videu, kde vám ich zodpovedia tí najkompetentnejší z odboru. Viac informácií o Cechu kachliarov nájdete na ich webe.

YouTube video
Klimatické zmeny a kachliarstvo

Klimatické zmeny – je budúcnosť kachliarstva ohrozená?

Teplo z dreva – obnoviteľné, domáce, CO2 neutrálne

Na našej planéte nastávajú veľké klimatické zmeny a tieto zmeny nás nemôžu nechať ľahostajnými. Je však potrebné presnejšie určiť zdroj znečistenia a hľadať funkčné riešenia. Práve preto by sme radi objasnili základné pojmy a vysvetlili chybné interpretácie, ktoré vedú k nesprávnym rozhodnutiam. Zároveň vám navrhujeme aj najvhodnejšie riešenia.

Klimatické zmeny a základné pojmy

Skôr, ako sa zamyslíme nad budúcnosťou kachliarstva, si predstavme základné pojmy, ktoré sú spájané s klimatickými zmenami.

Fosílne palivá

Slovo „fosílne“ pochádza z latinského slova „fossilis“ a znamená vykopaný. Fosílne palivo je nerastná surovina, ktorá vznikla v minulých geologických obdobiach ako výsledok premeny odumretých zvyškov rastlín a tiel živočíchov bez prístupu vzduchu. Fosílne palivá obsahujú vysoké percento uhlíka.

Všeobecne ide o rôznorodé látky:

 • uhlie – horľavé sedimentárne horniny
 • zemný plyn
 • ropa – kvapalné produkty premeny organických látok

Vek organizmov, z ktorých vznikli fosílne palivá predstavuje milióny rokov. Aj keď fosílne palivá vznikajú prostredníctvom prírodných procesov, vo všeobecnosti ich považujeme za neobnoviteľné zdroje, lebo ich vytvorenie trvá milióny rokov a sú využívané  rýchlejšie, ako sa stihnú vytvoriť nové.

Skleníkový efekt – globálne otepľovanie a jeho vplyv na klimatické zmeny

Používanie fosílnych palív vyvoláva vážne obavy o životné prostredie. Spaľovanie fosílnych palív vyprodukuje približne 21,3 miliardy ton (21,3 gigaton) oxidu uhličitého (CO2) v priebehu jedného roka. Odhaduje sa, že prírodné procesy môžu absorbovať iba polovicu z tohto množstva, takže každoročne vidíme čistý nárast atmosférického oxidu uhličitého o 10,65 miliardy ton (jedna tona atmosférického oxidu uhličitého sa rovná 3,7 tonám oxidu uhličitého).

Oxid uhličitý patrí medzi skleníkové plyny, ktorý zvyšuje radiačné pôsobenie a tak prispieva ku globálnemu otepľovaniu. To spôsobuje, že sa priemerná teplota povrchu planéty zvyšuje. A tak podľa názoru mnohých klimatológov to má výrazné vedľajšie účinky spôsobujúce klimatické zmeny. Z tohto dôvodu celosvetové zámery hľadania obnoviteľných zdrojov energie sú zamerané na zníženie produkcie skleníkových plynov.

Obnoviteľné palivá ako riešenie na klimatické zmeny

Obnoviteľné zdroje energie (OZE) sú také zdroje, ktoré sa prirodzene obnovujú v priebehu ich využívania. Ide o také zdroje energie, ktoré sa prirodzene vyskytujú v blízkosti zemského povrchu. Sú to zásoby, ktoré sa obnovujú aspoň tak rýchlo, ako sú spotrebovávané. V ich čerpaní možno hypoteticky pokračovať ďalšie miliardy rokov – v podstate, kým bude svietiť Slnko. Konkrétne ide o:

 • slnečné žiarenie
 • veternú energiu
 • vodnú energiu
 • energiu prílivu
 • geotermálnu energiu
 • biomasu atď.

V roku 2006, približne 18 % celkovej svetovej spotreby energie pochádzalo z obnoviteľných zdrojov energie; Z toho 13 % pochádzalo z tradičnej biomasy spôsobmi, akým je spaľovanie dreva. Okrem toho vodná energia bola ďalším najväčším obnoviteľným zdrojom, poskytujúca 3 %, nasledovaná horúcou vodou na vykurovanie, ktorá prispela 1,3 %. Moderné technológie, ako geotermálna, veterná, slnečná a energia oceánu spolu tvorili asi 0,8 % konečnej spotreby energie. Technický potenciál pre ich využitie je veľký, presahujúci všetky ostatné dostupné zdroje.

Klimatické zmeny, rastúce ceny ropy a zvyšujúce sa vládne podpory podmieňujú neustály vznik novej legislatívy a komercializáciu. Z tohto dôvodu európski lídri sa v marci 2007 zhodli na spoločnom postupe, podľa ktorého do roku 2020 dosiahne celoeurópska výroba energie z obnoviteľných zdrojov 20 %. Ďalej sa zhodli na znížení emisií oxidu uhličitého, ktorý sa považuje za jednu z príčin globálneho otepľovania.

Výhody moderných vykurovacích systémov na drevo (krby, pece a pod.) sú jednoznačné

 •  Ochrana životného prostredia – spaľovanie dreva neprispieva ku globálnemu otepľovaniu našej planéty
 •  Drevo je naše domáce palivo
 •  Prevádzkové náklady patria medzi najvýhodnejšie
 •  Komfort a jedinečná tepelná pohoda
 •  Nezávislosť – kúrenie v krbe alebo peci je jediné kúrenie, ktoré funguje aj bez elektriky

Typy biomasy

Pri spaľovaní dreva sa uvoľní len také množstvo CO2, aké príjme strom počas svojho života do identického množstva drevnej hmoty. Kúrenie palivovým drevom, drevnou štiepkou alebo peletami je teda CO2 neutrálne a prispieva tak výrazne k ochrane životného prostredia. Ten, kto sa rozhodne pre drevo ako zdroj kúrenia, prispieva do veľkej miery k ochrane životného prostredia. Okrem iného sa podieľa na bránení otepľovaniu atmosféry a iným klimatickým zmenám.

Nevyčerpateľný zdroj: les ako slnečná elektráreň

Stromy a rastliny premieňajú neustálym chemickým procesom energiu slnečného žiarenia do biomasy:

Slnko + CO2 = biomasa
Biomasa = energia + CO2

A tak drevo je čistá naakumulovaná slnečná energia, ktorá sa pri spaľovaní opätovne uvoľňuje.

 

Cyklus CO2

Ekológia vykurovania drevom a vysokoúčinnou kachľovou pecou

Na začiatok drevo patrí k obnoviteľným zdrojom suroviny, navyše Slovensko sa vyznačuje vysokou mierou lesnatosti a zásobami dreva. Pri vyváženom hospodárení s lesmi, tzn. podiel ťažby z celkového bežného prírastku bude vždy menší, dochádza k stálemu narastaniu zdroja drevnej suroviny a stálej šetrnosti lesa. Slovensko takýto princíp hospodárenia skutočne zachováva, o čom svedčí zelená správa Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky za rok 2010.

 

Autor článku: Ing. Robert Šalvata
prezident medzinárodného zväzu kachliarov VEUKO,
člen Cechu kachliarov a konateľ J&R INSPIRE spol. s r.o.

Zdroj údajov: Wikipedia, Österreichischer Biomasse-Verband, Analýza nákladov na vykurovanie rodinného domu: Projekt J&R INSPIRE v spolupráci s Technickou Univerzitou vo Zvolene.

Uverejnené na základe súhlasu autora podľa článku TEPLO Z DREVA JE OBNOVITEĽNÉ, DOMÁCE, CONEUTRÁLNE 

Counterfeit medicaments are putting the whole world at risk

IGNIS krby - kachľová piecka

Krby – nevyberajte si len podľa ceny

Krby a kachle, to je oheň v dome. Je preto nevyhnutné pri jeho stavbe dodržiavať určité technologické postupy a používať materiály, ktoré dlhodobo odolávajú veľmi tvrdým podmienkam. Vysokým teplotám musí odolávať nielen krbová vložka, dymovody či komín, ale aj celá komora. Materiály musia byť hygienicky bezchybné – nesmú sa z nich uvoľňovať do obytného priestoru žiadne prchavé látky alebo mikročastice.

Krby a kachle a ich stavba – kachliarstvo

Kachliarstvo“ je remeselná živnosť, to znamená, že ju môžu vykonávať iba odborne spôsobilé osoby vyučené v odbore kachliar.

Bohužiaľ na Slovensku je veľa firiem, ktoré túto odbornosť nemajú. Dôkazom toho sú alarmujúce štatistiky požiarovosti evidované na Prezídiu hasičského zboru ministerstva vnútra.

Preto dávame prst hore. Ak ste sa rozhodli zainvestovať do stavby krbu, tak si na spoluprácu zvoľte renomovanú firmu, ktorá má na stavbu krbov a kachlí platnú živnosť. Nevkladajte bezpečnosť svojho domova do rúk neodborníkov.

Je pravda, že vtom prípade je investícia dosť vysoká a tak skôr ako zadovážite lacný a nekvalitný krb, si radšej kúpte kvalitnú piecku a ešte aj ušetríte.

V ponuke máme pre Vás skvelý výber tovaru

V ponuke máme kachľové pieckypiecky s akumulácioupiecky s automatickou reguláciou horenia. Taká dizajnová piecka aj s akumuláciou a elektronickou reguláciou vyjde na 2 850€.

IGNIS KRBY -biela kachľová piecka

U nás nájdete komplexné služby od návrhu, cez dovoz až po inštaláciu. Vieme vám pomôcť v každom bode. V prípade, že nemáte komín, pomôžeme aj s ním. Pri práci zohľadníme všetky vaše požiadavky v závislosti od typu piecky a komína.

Moderné piecky sú vhodné aj do nízkoenergetických domov

Výhodou piecky sú nižšie zaobstarávacie náklady, rýchla inštalácia s minimálnymi stavebnými zásahmi a zaberú menší priestor ako krb. Výberom kvalitnej piecky získate vyššiu hodnotu za menej peňazí, ako keď si dáte postaviť krb od tzv. „majstra.“ Neskôr si môžete došetriť na poriadny krbpiecku môžete buď predať, alebo odniesť na chatu bez straty hodnoty.

IGNIS krby - biela keramická piecka

Which Prescription Drugs Are The Most Essential For Patient